58 Stegalvik

Um namnet seier O. Rygh: «Synes å være sammensatt av adjektivet stigal, steil, oldtysk steigall, steil» og vik.

Ymse skrivemåtar: Ein finn ikkje namnet fyrr 1645, og då er det skreve Stigeluig. Det same 1657. 1666 Stigellvigh og Stegelwig. Elles er namnet jamnast skreve Stegelviig eller Stegelvig. 1784 Stickelvig. I matriklane: 1665 Stegelvig. 1718 og 1723 Stegelviig. 1838 Stegelvik. Sidan 1886 Stegalvik.

Grensor: I vest til Skjeggedal, i nord til fjorden, i aust til Haugsdal og i sud til Totland og Totlandsdal.

Eigedomstilhøvi: Fyrste gong ein finn eigar nemnd er 1668: Lodviig Rosenkrantz eier og bøxler. 1686 Baron Rosenkrantz. 1691 Magister Niels Smed. Det same 1710. Men 1714 Madame Else Hoffmand. 1717/18 Magister Smith. 1733 Peder Hoffmand. 10/3 1730 heiter det i tingprotokollen: «Peder Hofmand haver ladet inden Tinget advare Opsidderen paa Stegelvig at møde for Eieren for at tage Skiøde paa Gaarden og give sin Forskrivelse paa hvis han er skyldig». (Det som han er skyldig). 9/2 1731 tingl. skøyte «fra Peder Hoffmand til Aamund Christensen paa Gaarden Stegelvig af Skyld 18 Mk. Smør med bøxel».

Gamle matriklar og teljingar

Kopskattmanntal 1645: Stigeluig. Gregorius. Ko: Kari. Th. Thøs.

Kvegskattmanntal 1657: Gregorius. Han svarar ikkje kvegskatt. (Reknes, Lauvvik og Bergsvik svarte heller ikkje kvegskatt. Kva grunnen var til at desse gardane var fri den serskatten, kan ein ikkje finna).

Skattemanntal 1666: Stigeilvigh. Skylder Smør 1 Sp. Opsidder Lawritz Iffuersen 32 Aar g. Sønner: Iffuer hiemmc, 3 Aar g. Anders hiemme, 1 Aar g. Under Huusmænd og Strandsiddere Gregorius, 34 Aar g.

Matrikel etter reskript frå 1665: Stegelvig. Landsk. 18 Mk. Smør. Saar ikke. Føder 7 Nøed. Smaaskat 1 Md. Smaatiend 2 Sk. Kari  skatte af 18 Mk. s. Brendefang til.

Manntal 1701: Anders Larsen 34 Aar g. Tienestekarl: Iver Larsen Stegelvig, 38 Aar g.

Prøvematrikel 1721: Steigelvig. Anders Larsen. Saar intet. Høster intet. Føder 6 Nød, 2 Faaer. Proprietærgods, ligger tilfields, afsols, smaa Bierke og Furuskoug til fornøden Brendefang og gjerdsel. Gaardens Udgifter, Landskyld ikke iberegnet, 1 Rdl., 4 Mk., 15 11/20 Sk.

Matrikeltaksten 1723: Stegelviig.  1 Mand. Landsk. 18 Mk. Smør. Peder Hofmand med Bøxel tilhørende. Intet Husmandssede. intet Sætter. Brendevedskoug. Intet fiske. Ingen flomqvern, 7 Mil fra Bergen. Ligger sas afsoles at intet kan afles. Neppe skal staa til beboelse. Saar slet intet. Føder 4 Kiør, 2 Ungnød. Gamal skyld 18 Mk., aftaget 6 Mk.