57 Haugsdal, Indre

Haugsdal, Indre Haugsdal, Indre
Haugsdal, Indre Haugsdal, Indre

Sjå Haugsdal ytre um upphavet til namnet.

Gamle skrivemåtar: 1535 Hawksdal. 1519 Husdahl, 1563 Hougsdal, 1563, 1567, 1611 og fl. gonger var det Hougsdall. 1604, 1620 og fl. gonger Hoffsdall. 1645 Hausdahl. 1657 Hougsdall. 1666 Hongsdahl og Haugsdall. I matriklane 1665 Hougsdal. 1817 Haugsdahl. 1723 Indre Haugsdal. 1838 og sidan Haugsdal indre.

Grensor: I vest til Andviks, Nordlands, Totlands og Stegalviks fjell- og utmarker, i nord til fjorden, i aust til L. Matre og Tverbjørg og i sud til Tverbjør og Kjetland.

Eigedomstilhøvi: 1535 Vinsents Lunge. 1624 Galde jordegods. 1648 Rosenkrants. 1664 heiter det um Haugsdal: Kongen hindindtil eiet og bøxlet. 1668 Abel Munthe. 1686 Niels Lundgaard. 1691 Abigal Lem. 1802 Abigal Lems arvinger. 1710 Mademoselle Maria Lindgaard. 1715 Gert Geelmuyden. Den same 1721. Men 1723 Jacob Veding (Hveding). 14/10 1726 panteforskrivelse frå Jacob Hveding til futen Lem på 180 Rdl., hvorfor er pantsatt Indre Hougsdal.

29/7 1727 «Monsr Hveding lod ved Retten opbyde til sine Leilendinger paa Gaarden Indre Hougsdal til kjøbs, og at de inden  5 Uger skulde indfinde sig at anordne om kjølet, thi ellers selges den til høistbydende». 25/11 1729 «Retten lod tilkjendegive at Indre Hougsdal, Sal. Jacob ilveding tilhørende, skulde ved offentlig Auktion selges den 12. December i Eindsvaag». – «tilholde Opsidderne at de nu skulde drage afsted for at kjøbe deres paaboende Gaarde». – og um dei ikkje «innfinde sig at byde, at have de sig selv at takke om de blive husvilde og Gaardløse».

4/8 1730 tingl. «Skjøde ved Arnoldus de Fine og Jens Lem (skrivar og fut) til Aamund Indre Hougsdal 1 Pd., 3 Mk. S., 6 Kd. Malt udi Indre Hougsdal for 33 Rdl. Frøsetter 17/4 1730». (Skrivaren budde på Frøyset). Do. til Anders Indre Hougsdal paa 1 Pd. S., 3 Kd. Malt udi Indre Hougsdal for 27 Rdl. Do. Dato til Ole Nielsen 1 Pd., 3 Mk., S. 6 Kd. Malt udi Indre Hongsdal for 33 Rdl. Do. Dato. Do til Ole Michelsen 1 Pd., 6 Mk. S., 9 Kd. Malt for 39 Rdl. Do Dato.

Gamle matriklar og teljingar

Kopskattmanntal 1645: Haugsdahl. Bertel Joensen. Kone Unne. Th. Thøs Barbra. Enchen Maren Andersdatter. Sønnen. Th. Thøs Enchen Barbra Herloesdatter 2 Thøser. U. Bertel Michilsen. Ko.: Anne, Huusmann Ole Mogensen. Ko.: Magdalena.

Kvegskattmanntal 1657. Hougsdall. Michel føder 3 Kiør, 1 Quie. Bertel 3 Kiør, 1 Quie. Clement 3 Kiør, 1 Quie. Oluff 2 Kiør, 1 Quie.

Skattemanntal 1666: Haugsdall skylder Smør 1 ½ Løb. Malt ½ Td. Opsidere: Bertel bruker 1 Sp., 9 Mk. S. 90 Aar g. Sønner: Huusmands Søn Jon Halffworss 8 Aar g. Stiffsøn Mogens Clementsen 4 Aar g. Lawretz Olss, br. lige meget, 30 Aar g. Michel b.nr. 1 Pd., 7 Mk. Smør, 8 2/3 Kd. Malt, 50 Aar g. Søn Ole 1 ½ Aar g. Tienestedreng Sævat Olss, 20 Aar g. Ole Olss br: 1 Sp., 5 Mk. Smør, 3 1/3 Kd. Malt, 41 Aar g. Sønner: Jon Olss 4 Aar g. Peder Olls 1 ½ Aar g. Under Hunsmænd og Strandsiddere: Mogns Olss 50 Aar g. Mogns Gulichss 40 Aar g.

Matrikel etter reskript frå 1665: Hougsdal. Landsk. Smør 1 ½ Løb. Malt ½ Td. Saar 5 ½ Td., afler 15 Td. Føder 28 Nøed, 1 Hest. Kan tiende 1 ½ Td. Smaaskat i Rdl., 11 Sk. Smaatiend 14 Sk. Kan skatte af 1 ½ Løb, 18 Mk. Smør. Brendeschoug til.

Manntal 1701: Hougsdal. Niels Andersen 69 Aar g. Søn Olle Nielsen hiemme, 30 Aar g. Olle Michelsen 50 Aar g. Sønner Olle Olsen 6 Aar g., Knud Olsen 3 Aar g. Tienestedreng Sifuer Knudsen  Miøanger. Baard Baardsen 68 Aar g. Sønner Joen Baardsen 22 Aar g. Lars Baardsen 12 Aar g. Michel Hansen 79 Aar g. Joen Olsen 50 Aar g. Søn Hans Jacobsen 6 Aar g. (Altso stykkson). Olle Joensen 76 Aar g. Tienestedreng Mathis Aamundsen Sandnes 24 Aar g.

Prøvematrikel 1721: Hougsdal. Ole Michelsen, Aamund Baarsen, Ole Nielsen, Anders Monsen. Saar 6 Td., høster 21 Td. Føder 28 Nøed, 23 Faaer, 2 Heste. Proprietærgods, ligger ved Søen, maa­delig jordart, tungvunden. Formedelst undergiven fare af elvebrud og fieldskred, hvoraf den baade har og aarlig tager skade kan denne Gaard ikke forhøies. Ingen herlighed uden lidt Bierkebrendefang. Aarl. Skat 13 Rdl., 5 Mk., 6 Sk.

Matrikeltaksten 1723: Indre Haugsdal. 4 Mand. Landsk. 1½ Løb Smør, ½ Td. Malt. Jaeob Veding med bøxel tilhørende. Intet Husmandssede. Intet Sætter. Brendeskoug. 1 flomvern. Ligger ved Søen 8 Mil fra Bergen. Maadelig kornart, men har lidt skade af Elvebrudt siden siste Matricel og endnu trues med samme. Saar Havre 5 Td., afler 17½ Tr. Føder 21 Kiør, 14 Ungnød, 24 Faaer,. 2 Heste. Skyld 1 L., 2 Pd., 6 Mk. Smør. Lever af Qvegets afling og Brendeved at selge.

Foto: Ivar Helge Matre