47 Hogsvær (Haugsvær)

Haugsvær
Haugsvær

Um namnet seier O. Rygh: «Sammensatt med fjordr. Maa være det gamle navn paa Masfjordens nordre del. Eller Hopsfjordr.

Grensor: I vest til fjorden, i nord til Hope, i aust til Fosse og Matre og i sud til Trodalen.

Ymse skrivemåtar: 1519 Oxefiorden. 1535 Hexfiord. Der under en øde Jord hetter Hop. Dette tyder på at Hogsvær er eldre enn Hope, og då Hope ligg under Hexifiord, må det vera folk frå Hogsvær som hev teke upp Hope, og då kan namnet ikkje koma av hopr. 1608 Hugsfiord. 1609 Houffsfiord. 1610 Hougsfiord. 1611 Houssfiord. 1612/13 både Haugsuer og Hogsuer. Hougsfiord kjem jamt att ned igjenom åri, men inn i millom kjem andre skrivemåtar. Soleis skatteåret 1614/27 Hougsfiordt. 1617/18 Hoegsfiord og Hoxuer. 1624/25 Høysuer. 1626/27 Høgsuer. Då hev namnet vore uttalt Høgsvær. 1628/29 Hougsvær og Hougsver. 1635/36 Hogsuehr. 1645 Hoxuehr. 1657 Haugsuer. 1666 Høxvær. I matriklane 1665, 1718 og 1723 Hougsver. 1838 og 1886 Haugsvær. No Haugsvær. Postadressa er Hogsvær.

Eigedomstilhøvi: 1626/27 heiter eigaren Gelder (Golder) 2 Løber, 18 Mk. Smør, Korskirken, 4  Td. Korn. 1648/49 Korskirken 1 Løb, de Rosenkroner 1 Løb og Lindaas prestebol 1 Spand Smør. 1886 Iffuer Christensen 1 Løb. Korskirken 1 Løb og Lindaas Prestebol 18 Mk. S. 1691 Hans Hemmingsen ½ Løb, Lindaas Prestebol 3 Pd. og Korskirken 1 Løb, 9 Mk. Smør. 1700 Korskirken 1 Løb, 9 Mk. og Johan Frimand 1 Løb, 9 Mk. 1714 er Henrich Frimand komen i Johan Frimand sin stad. 1718 Korskirken og amptmand Frimand hver en helft. Amtmannen er Johan Frimand. Ved matrikeltaksten 1723 heiter det um Hogsvær: Landsk. 2 L., 18 Mk. Smør. Korskirken i Bergen 1 Løb, 9 Mk. Smør. Frimand resten sampt hver med sit bygsel, naar 18 Mk. Smør fratages, som Lindaas prestebol uden bygsel er beneficeret. Skyldi vart det året uppsett med 12 Mk. s.

Dagsett 22/7 og tingl. 5/10 1725 skøyte frå Severin Svanenhielm til Steffen Monsson på ½ l. s. og til Lars Jørgenson ½ l. s.1836 fekk Gunhild Rasmusdotter og Jetmund Jonson kongel. skøyter på sine brak. Størrelsen på kvart var 1 pdl., 16 ½ Mk. s.  og betalingi 300 spdl. og jordavgifta til Korskyrkja 1 t., 2 skj., 2 ½ fjd. bygg. Korleis desse bruki sidan hev vorte delte, vil ein finna nedanfor.

Haugsvær byggjefelt
Haugsvær byggjefelt

Gamle matriklar og teljingar

Kopskattmanntal 1645: Hoxouehr. Ole Olson. Ko: Anne. Th. dreng Oele. Th. Thøs. Ole Nielsen. Ko.: Christi. Th. dreng Lanritz Halstensen. Ko.: Berete. Th. Thøs. Enchen Anne Fusesdatter, Søn­nen og Datter.

Kvegskattmanntal 1657: Haugsuer. Olluff 1 Hest, 6 Kiør, 1 Quie, 6 Faaer, 6 Gieder. Laurits 1 Hest, 4 Kiør, 3 Gieder, 3 Faaer. Olluff 1 Hest, 3 Kiør, 1 Quie, 3 Gieder, 2 Faaer. Mogens 3 Kiør, 1 Quie, 2 Gieder, 2 Faaer.

Matrikler etter reskript frå 1665: Hougsver. Landsk. 2 Løber, 18 Mk. Smør. Saar 7 Td., afler 20 Td., føder 38 Nød. Kan tiende 2 Td. Smaaskatte 1 ½ Ral., 4 Sk. Smaatiend 1 Mk., 3 Sk. 1 Hv. Kan skatte af 2 Løber, 1 pd. , 6 Mk. Smør. Brendeskoug til.

Skattemanntal 1666: Hoxvær. Skylder Smør 2 Løber, 18 Mk. Opsidere: Ole Nilsen bruger 1 Sp., 4½ Mk. Smør, 70 Aar g. Ole Olsen bruker ½ Løb, 4½ Mk. Smør, 40 Aar g. Lawretz bruger 2 Pd., 6 Mk. Smør, 75 Aar g. Mogns bruger 1 pd. , 3 Mk. Smør, 51 Aar g. Unge Ole Olss. bruger 1 Sp. Smør, 20 Aar g.

Manntal 1701: Hogsvehr. Jørgen Colbensen 56 Aar g.. Reserv Bertel Joensen Schegedal, 23 Aar g. Steffen Monsen 30 Aar g. Søn Mons Steffensen hiemme, 4 Aar g. Jørgen Larsen 36 Aar g. Sønner Lars Jørgensen hiemme, 6 Aar g., Knud Jørgensen hjemme, 4 Aar g., Olle Jørgensen hiemme, 2 Aar g. Haagen Bertelsen 35 Aar g. Søn Ifver Erichen hiemme, 4 Aar g.

Prøvematrikel 1721: Hougsvær. Lars Hansen, Haugne Bertelsen, Jørgen Larsen, Steffen Monsen. Skylder 2 Løper, 1 pd., 6 Mk. Smør. Saar 8 Td., høster 24 Td., føder 40 Nød, 24 Faaer, 4 Heste. Korskirken i Bergen med halvdelen af Gaardens forrige Skyld bene­ficeret. En del gaar til Lindaas Prestebol, Resten Proprietærgods. Ligger ved Søen, matdelig jordart, tungvunden, mangler fæhage, er om vinteren indefrossen. Ingen herlighed uden lidt bierkebrendefang og en flomqvern. hvormed Gaardens opsiddere kan være hjulpen. Skatten 19 Rdl., 2 Mk., 12 3/20 Sk.

Matrikeltaksten 1723: Hougsvær. 4 Mand. Landsk. 2 Løber, 18 Mk. Smør. Korskirken i Bergen 1 Løb, 9 Mk. Smør og hr. Fri­mand resten, sampt hver med sit bøxel, naar 18 Mk. Smør fradrages, som Lindaas prestebol er beneficeret. Intet husmandsplads. Intet Sætter. Brendeskoug. 3 flomqverne. Ligger ved Søen 8 Mil fra Bergen, temmelig god kornart og skeels letvunden, men ligger inde­frossen hele Vinteren. Saar 8 Td., afler 20 Td., føder 32 Kiør, 16 Ungnød, 24 Faaer, 4 Gieder. Skyld 2 Løber, 1 pd. , 6 Mk. Smør. Vart uppsett med 12 mk. s.

Brukarar

1519 Gudmund og Botel.
1522 Knud.
1603 Oluff og Johans.
1621 Oluff og Johans og Oluff.
1624 Laurits, Oluf, Oluff noch Oluff og Oluff Dreng.
1626 Laurits, Oluff, Oluff Nielsen og Oluff Monsen. Namnet Laurits kjem att alle år ein finn rekneskap for, like til 1691, men det kan ikkje verta same Laurits heile tidi. 1666 er Laurits 75 år. Han skulde also vera fødd 1591.

1691 brukar Jørgen 1 pd.  Smør, Jørgen nr. 2 brukar 2 pd. e. Olle 1 pd. s. og Lars 2 pd., 3 mk. s. og Erik 1 pd. s. Altso var det då 5 jordbrukarar. 1701 er det berre 4.

Foto: Ivar Helge Matre