39 Fausdal

Fossdal, b.nr. 1
Fossdal, b.nr. 1

Um namnet seier O. Rygh: Anten kjem det av Faus, eit elvenamn eller det er Forsdalr. av foss.
I D. N. er nemnd Forsdaler i Fiendsfiordhe, side 154 og på side 165 Forsdaler i Fiaane.

Ymse skrivemåtar: 1604 Fossdal. 1611 Fosdall. 1645 Fossdahl. Ein hev og funne formi Fougsdal. Matriklane: 1665 Fosdal. 1718 Fosdahl. 1723 Fosdal. D.s. 1838. Frå 1886 Fausdal. Bygdeuttalen er Fausdal med tydeleg auljod.

Grensor: I sud til fjorden, i vest til Bergsvik, Kvamsdal og Byrkjeland, i nord til Ynnesdalen i Brekke og i aust til Eikemo og Eikemosætren.

Eigedomstilhøvi: 1624 høyrde garden til Stigtens gods. Seinare heiter det: Kongelig Majistete eier og bøxler, soleis 1648/49. 1664 heiter det: Kongen hidtil eiet og bøxlet. 1668 Abel Munthe. 1686 Lindås Prestebol. 1691 Lodvig Lems Enche. 1696 Giertrud de Fine. Den same i 1702. 1710 Severin Seehusen. Han fær, då han vart adm, namnet Svanenhielm, og 15/10 1725 tingl. skøyte frå Alida Svanenhielm til Ivar Klausson ½ l. s. Sidan hev garden vore i bønders eiga.

Gamle matriklar og teljingar

Kopskattmantal 1645: Fossdahl. Oele Thomesen. Ko.: Guri 3 Thøsser.

Kvegskattmanntal 1657: Fosdall. Olluff 1 Hest, 1 Oxe, 6 Kiør, 1 Quie, 6 Gieder, 9 Faaer.

Skattemanntal 1666: Fossdal. Skylder Smør ½ Løb. Olle bru­ger 1 Sp. Smør, 60 Aar gammel. Søn Joen 10 Aar g. Thienestedreng Elling 14 Aar g. Joen Michelsen 8 Aar g. Iffuer bruger 1 sp. Smør, 27 Aar g.

Matrikel etter reskript frå 1665: Fosdal. Landskyld Smør ½ Løb. Saar 2 Td., 1 Mele, afler 5 Td. Føder 20 Nød, 1 Hest. Kan tiende ½ Td. Smaaskat 2 Mk. 9 Sk. Smaatiende 5 Sk. 1 Hv. (hvidd). Kan skatte af 2 Pd. Brendeskoug til.
Manntal 1701. Fossdahl. Iver Olsen 67 Aar g. Sønner: Thoer Iversen hiemme, 10 Aar g. Lasse Iversen hiemme, 6 Aar g. Joen Iversen, 4 Aar g. Claus Iversen 2 Aar g.

Prøvematrikel 1721: Fossdal. Iver Olsen Saar 3 Td., høster 7 Td., føder 14 Nød, 12 Faaer. Proprietærgods, ligger til fjelds, maadelig jordart, men tungvunden og taget stor skade af fjeld. skreder som den aarlig er undergiven, hvorfor der ikke saameget som i forrige tider kan fødes. Er derforuden uvis til Korn. Ingen herlighed uden en liden flomqvern. Taaler ingen forhøielse. Udgifter 4 Rdl., 5 Mk., 2 Sk. (udenfor Landskylden).

Matrikeltaksten 1723: Fosdal. 1 Mand. Landskyld ½ L. s. Stiftsamtskriver Svanenhielm med bøxel tilhørende. Intet Husmandssede. Intet Sætter. Brendeskoug og lit Fureskoug til Gaard og Grund. 1 flomqvern. Ligger ¼ Mil fra Søen. Ringe kornart, tung­vunden og stor fare for Fieldskred. Saar 3 Td., afler 7 Td. Føder 9 Kiør, 6 Ungnød, 12 Faaer, 1 Hest. Skyldi sett til 2 pd. s. Lever af qvegets afling og Brendeved at selge.

Foto: Svein D. Viken