Bruk 7

Ola Pedersen brukar 1691 ½ l. 9 mk. s. Er 1701 sagd åvera 41 år. Hev ingen son heima det året. Men i si tenesta hev han Anders Monsson Andvik 12 år. Ein finn ikkje av kyrkjebøkene at han fær born. Han hev bruket 1713 og er ein av dei 5 menn som gjev fråsegn på tinget um branden, som hadde lagt i oska alle våningshusi på N. Kvinge. Då saki um same branden var fyre på tinget 11. okto­ber 1714, var «Oles Enche» ei av dei 5.

Anders Andersson fær 25/1 1720 bygsel på ½ l. s., ¼ t malt. Det kan vera uppattnying av bygsel som han hadde fenge fyrr. Han hev havt bruket til 1723.

Henrik. Er komen på bruket 1723. Men då det vantar tingprotokoll for 1722 kan ein ikkje finna kva tid han fekk bygsel. Ein finn namnet til Henrik som ein av de 5 som hadde bruk på N. Kvinge 1723, og elles finn ein ikkje namnet hans, korkje som ein der fær born døypte eller som fadder ved barnedåp. Men ein finn 3 born i hans gifte og eit jordfeste frå Kvinge.
1742 «jordfestet Ola Henrikson Norekvinge 24½ år».
1744 «Ragnele Henriksdtr. Norqvinge, gm. Mons Thronsen Kalhofde».
1750 «trolovet Randi Henriksdtr. N. Kvinge med Ole Knudsen Myking».
1754 «Herborg Henriksdtr. Kvinge, gm. Ole Monsen Myking».

Ivar Halstenson, f. 1700. Fødestad ukjend. D. 1787, gm. Brita Monsdtr., d. 1762. 1763 gm. Marta Ellingsdtr. Byrkjeland, f. 1714 på b.nr. 3.
Born: 
a.   Hans f. 1732.
b.   Kristoffer f. 1734.
c.   Femmie f. 1736.
d.   1745 jordfestet Ivar N. Kvinges barn «3 Uger».
11/11 1762 skifte etter Brita Monsdtr. Då syner det seg at Ivar hev havt fleire born enn dei ein hev funne fødeåret på.
«Ektefelle Iver Nore Qvinge.
1. Første Søn Christopher, myndig.
2. Anden Søn Anders Iversen, myndig.
3. Tridie Søn Ole Iversen 19 Aar gl.
4. Første datter Lisbet Iversdtr., gm. Mons Monsen N. Qvinge.
5. Anden Datter Kari Iversdtr., D.»
Ein hev ikkje funne bygselsetel til Ivar Halsteinson, men det er tydeleg at han let halve bruket til dottermannen. Sjå nr. 5.

Mons Monsson Knarvik. Truleg frå Lindås, f. 1721, d. 1765. 1754 gm. Lisbet Ivarsdtr. N. Kvinge.
Born: 
a.   Anna f. 1754.
b.   Mons f. 1755.
Dagsett 5/5 1756 og tingl. 24/5 s. å. «Hr. Lyder Fasting ved sin Hustru Marie Elisabeth Fasting udgivne Bøxelseddel til Mons Monsen paa 18 Mk. Smør i Gaarden Nore Qvinge.»
Det vantar skifteprotokolar frå 1763 til 1777, so ein kan ikkje finna skifte etter Mons Monsson.
1766 vart e. Lisbet Ivarsdtr. N. Kvinge gm. «Haandverksmand» Anders Monsson Nedrås. Det ser ikkje ut til at dei hev havt bruket.

Knut Monsson Gjelsvik frå Myking. 1769 gm. Brita Ivarsdtr. N. Kvinge, truleg endå ei dotter til nr. 4.
Born: 
a.   Johannes f. 1773. Truleg han som kom til b.nr. 9.
Bygselsetel til Knut Monsson Gjelsvik hev ein ikkje funne. Men bygselsetel til Lars Olson syner at han er ettermannen til Knut.

Lars Olson Haugsvær, f. 1753 på b.nr. 5, d. 13/6 1838. 1792 gm. Marta Rasmusdtr. Tverbjørg, f. 1761.
Born:
a.   Ola f. 1793. Nr. 8 her på bruket.
b.   Rasmus f. 1794, gm. e. Synneva Johannesdtr. Kvamme på b.nr. 1.
c.   Anna f. 1796, gm. Ola Mikkelson Haugsvær 1721. Dei var plassfolk på Haugsvær.
1790 bygselbrev frå kapellan Angel til Lars Olson på 20 4/5 mk. s., 2 3/7 kd. malt, 8/21 hud «som Knud Monsen har brugt».

Ola Larson N. Kvinge, f. 1793, d. 4/11 1862. 1812 gm. Kari Bastesdtr. N. Kvinge, f. 1785 på b.nr. 5, d. 1816. 1817 gm. Åsa Mikkelsdtr. Haugsvær, f. 1791 på b.nr. 5, d. 1826. 1826 gm. Anna Rasmusdtr. Kvingedal, f. 1795 på b.nr. 1, d. ¼ 1872.
Born:
a.   Lars f. 1812. Nr. 9 her på bruket.
b.   Karl f. og d. 1818.
c.   Mikkel f. 1820, d. 7/4 1855.
d.   Martinus f. 1825.

1810 bygselbrev frå kapellan Irgens til Ola Larsson på «Lars Olsens halve Brug» 10½ mk. s., 1 ¾ kd. malt, 4/21 hud mot kår når «den anden halvepart oplades». 1844 kongel. skøyte til Ola Larsson. Det galdt heile bruket. Sjå under eigedomstilhøvi. 1844 kårebrev frå Ola Larsson til mori Marta Rasmusdtr. 1½ ku, 3 smale, 1 geit, 6 v. korn, 12 skj. potetor.

Lars Olson Kvinge, f. 1812, d. 13/5 1859. 1837 gm. Lisbet Johannesdtr. Hodne frå Myking, f. 1812, dotter til Johannes Larsson, d. 25/12 1885.
Born: 
a.   Martinus f. 1835. Mor: Agnete Olsdtr. S. Kvinge. Bustad Sør-Kvingelidi.
b.   Kari f. 23/5 1837, gm. Karl Bertelson Rødland i Myking 28/4 1861.
c.   Nils f. 1011 1841. Nr. 10 her på bruket.
d.   Åsa f. 15/4 1839, gm. Lars Knutson Andvik 30/10 1859. Bustad N. Kvinge, b.nr. 8.
e.   Ola f. 30/6 1845, gm. Henrikka Olsdtr. N. Kvinge på b.nr. 1. f. Johannes f. 11/9 1847, gm. Ingeborg Sjursdtr. Fonnebust. Bustad på Fonnebust.
f. Anna f. ?, flyttet til Austlandet og vart gift der.

1844 tingl. skøyte frå Ola Larsson til sonen Lars for 200 spdl. og kår til Ola og kona Anna Rasmusdtr.: 3 kyr, 6 smale, 2 geit, 12 v. korn, 24 skj. potetor. Dessutan skulde dei råda yver eit plass «Kaldet Mjeldsvikbakken samt et skovstykke». Kåret skulde svarast når Ola slutta å bruka jordi.

10  Nils Larsson Kvinge, f. 31/1 1841, d. 17/12 1924. 1/11 1863 gm. Sygni Olsdtr. Andvik, f. 1830 på b.nr. 2, d. 17/6 1906.
Born: 
a.   Lars f. 19/6 1864. Nr. 11 her på bruket.
b.   Ola f. 18/10 1865. Utvandra til Amerika.
c.   Martin f. 26/11 1867. Utvandra til Amerika.
d.   Elias f. 7/4 1870, gm. Boletta Sjursdtr. Kvamme frå b.nr. 1. Utvandra til Amerika.
e.   Andrina f. 27/9 1873, gm. Hans Larson Birkeland i Fana. Born: Lars, Nikolai og Andrea.
f.    Marta f. 12/10 1875.
12/10 1860 tingl. skifte etter Lars Olson. Bruket utl. på sonen Nils for 300 spdl. 24/5 1861 tingl. kårebrev frå Nils Larsson til Mori Lisbet Johannesdtr.

11  Lars Nilsson Kvinge, f. 19/6 1864, d. 8/7 1948. 23/6 1896 gm. Anna Jonsdtr. Andvik, f. 2/2 1868 på b.nr. 5, d. 8/7 1960. 22/6 1903 tingl. skøyte frå Nils Larsson til sonen Lars for 1 500 kr. og kår (800 kr.).

12  Anton Leonard Knutson Andvik, f. 25/7 1900 på b.nr. 5 (10g), d. 22/9 1975. Gift 15/6 1927 m. Emma Pernille Berntsdtr. Kvingedal f. 15/5 1904 på b.nr. 3 her på garden (14d), d. 18/12 1985.
Adoptivson:Harry f. 7/1 1939 i Bergen, g.m. Åse Karin Veland, f. 27/6 1944. Bur i Lindås.
Deira born:
a.   Anita Elin f. 9/6 1961
b.   Jonny f. 7/12 1963
Skøyte 29/1 1942 til Anton Knutson Andvik og kona Emma for 5000 kr og kår.

13 Andreas Konrad Larsson Kvinge, frå b.nr. 1 nr. 12 i, f. 10/5 1912 gm. Sigrid
Olsen fra Bergen, f. 15/11 1914.
Born: Arne f. 6/10 1953 (i Kristiansand S).
Skøyte dat. 1/4 1966 fra Anton Knutson Andvik og k. Emma til Andreas Larsson
Kvinge for 30 000 kr. – 10 000 kr. for maskiner m.m. og kår, gbft. 22/4 1966.
Andreas m. huslyd flytta (1972) til Førde, Sunnfjord.
Utskilt 24/5 1961 b.nr. 8 Bakken (fra fleire), b.nr. 13, b.nr. 19 Gjære, b.nr. 20
Haugly. Frå dette bruk b.nr. 37 Nausttomta, gbft. 21/1 1966:

14  Oskar Fredheim, f. 8/12 1931 på Kvingedal b.nr. 4 (7f), g. 7/6 1958 m. Astrid Kvingedal, f. 9/7 1937 på b.nr. 3 her på garden (15b).
Born: 
a.)   Wenke f. 5/11 1958, g.m. Øyvind Ekren, f. 16/7 1957. Bur på Arnatveit.
Deira born:
a.     Kariann f. 15/8 1986
b.     Renate f. 23/4 1989
c.     Trine f. 23/10 1991
——————————————-
b.)   Rigmor f. 17/6 1961
Hennar barn:
a.   Robin f. 25/10 1991
——————————————–
c.)   Svein Bjarte f. 15/11 1965, g. 25/6 1994 m. Nancy Birkeland f. 22/7 1970.
d.)   Anita f. 9/10 1974
Skøyte til Oskar og Astrid Fredheim for kr 35000.