24 Ådnekvamme

Ådnekvamme
Ådnekvamme

Um namnet seier O. Rygli: «Arnahvammer. 1 leden er snarere fuglenavnet Ørn enn mannsnavnet Arne».

Bygdefolket uttalar namnet Audnekvame, so det kan vera spursmål um namnet kan henga saman med audøyde. Garden kan ha heitt Kvamme, og so hev han lege aud eller øyde ei tid, og hev so vorte kalla Audnekvamme til åbrøyte frå Kvamme millom Åsmundsbotten og Elvik.
Substantivet onn vert i Masfjorden uttala audn. Det kan difor og tenkjast at roti til namnet er audn – onn. Ådnekvamme med tydeleg å-ljod seier ingen i bygdi. Næraste bygdeuttalen vil ein koma ved å skriva: Oudnekvabme. Den eine M er gjengen yver til ein utydeleg B. Det vilde vera rimelegare å skriva Odnekvame enn det er å skriva Ådnekvamme.

Gamle skrivemåtar: 1522 Edeqvam. 1535 Oneqwam. 1567 Un­dequamd. 1604 Undequam. 1611 Unnequamb. 1645 Onnequamh og llauequam. 1657 Aannequam. 1665 Wunnequamh. 1666 Odne­qwam. 1691 Worneqvam. 1717 llodneqwam. 1723 Aadneqvam. Matrikelen 1838 Aadnekvamm. Sidan Ådnekvamme.

Grensor: I vest til fjorden, i nord og aust til Skjeggedal og i sud til Totlandsdal. Garden hev trong heimehage, men hev skaffa seg fjellhage millom fjellbeiti til Andvik og Totlandsdal i aust for Meisdalsvatnet.

Eigedomstilhøvi: 1624 Hans Drestleberg. 1648 Børge Juel. 1686 og 1691 fru Margrethe Juel. Frå 1696 til 1714 Juels arvingar. 1714 «Panteforskrivelse fra Børge Bortvik til velbaarne Fru generalinde Strom. 1715 skøyter fru oberst Tuxen til auksjonsdirektør Seehussøn. 15/10 1725 skøyte frå fru Severin Svanenhielm til Rognald Monsson ½ l. s. ¼ t malt, 1 faar. Seehussøn fekk namnet Svanen-hielm då han vart uppteken i adelstanden.

Gamle matriklar og teljingar

Kopskattmanntal 1645: Onnequam. Mogens Michelsen. Ko: Guri. U. Mogens Albertzen. Konen.

Kvegskattmanntal 1657: Aannequam. Mogens d. æ. 1 Ko, 2 Gieder. Mogens d. y. 2 Kiør, 1 Gied, 2 Faaer.

Skattemanntal 1666: Odneqwam: Skylder Smør ½ Løb. Korn 1 Mele, Faar 1. Mons Michelsen bruger 1 Sp. Smør, ½ Mele Korn, ½ Faar. 66 Aar g. Stiffsøn Iffuer Torgierdsen 13 Aar g. Huusquindes Søn Niels Thommesen 1 ½ Aar g. Mons Albertsen haffuer opladet halfparten som er ubrugt. Under Huusmænd og Strand­siddere: Mons Albertsen 50 Aar g.

Matrikel etter reskript frå 1665: Wunnequamb. Landsk. Smør ½ Løb, Korn 1 Mele, Faar 1 Saar 2 ½ Td., afler 7 ½ Td. Føder 14 Nød, 1 Hest. Kan tiende 2½ Mele, Smaaskat ½ Rdl. Smaa­tiend 6 Sk. 2 Huid. Kan skatte af 2½ Pd. 3 Mk. Smør. Brendefang til.

Manntal 1701: Wornequamb. Ifver Torgersen 64 Aar g. Sønner: Olle Iversen, hiemme, 10 Aar g. Torger Iversen, hiemme, 4 Aar g. Peder Iversen, hiemme, 2 Aar g.

Prøvematrikel 1721: Aadneqvamb. Rognil Monsen. Saar 3 ¼ Td., høster 9 Td. Føder 10 Nød, 10 Faar. Proprietærgods, ligger ved Søen, maadelig jordart, men tungvunden, mangler udmark til fæbrug, og ingen herlighed uden lidt Bierke- og Furuskoug til fornødenhed. Taaler ingen forhøielse. Aarlig skat 6 Rdl. 2 Mk. 12 Sk.Matrikeltaksten 1723: Aadneqvam. 1 Mand. Landsk. 1 Løb Smør, 1 Mele Korn, 1 Faar. Stiftamptsskriver Svanenhielm med bøxel tilhørende. Intet Husmandssede. Intet Sætter. Brendeved og Furuskong til husfornødenhed. Intet fiske. Ingen Qvern. Ligger lit fra Søen, 7½ Mil fra Bergen. Maadelig kornart og skiels letvunden. Saar 31/4 Td., afler 91/2 Td. Føder 11 Kiør, 6 Ungnød, 12 Faar. Skyld 2 Pd. 12 Mk. Smør. Lever af Qvegets afling og lit Brendeved at sælge.

Foto: Svein D. Viken